Categorii

Aici cărțile sunt împărțite pe categorii

ŞTIINŢE UMANISTICE

OGLINZI MIŞCĂTOARE


MANAGEMENTUL ORGANIZATIONAL

NOTE DE CURS la disciplina “ MANAGEMENTUL ORGANIZATIONAL” pentru militarii Academiei Militare al Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” anul III


Securitate Naţională

FUNDAMENTELE ÎNTREBUINŢĂRII FORŢELOR TERESTRE ÎN ACŢIUNILE MILITARE MODERNE - CURS DE ARTĂ MILITARĂ -


Securitate Naţională

PERSPECTIVE ALE SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII ÎN EUROPA SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ - 19-20 NOIEMBRIE 2009, BUCUREŞTI - Volumul 1 Coordonator


Securitate Naţională

POLITICI ŞI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂŢII VOL. 3 EXISTĂ SOLUŢII PENTRU CONFLICTE?


Securitate Naţională

POLITICI ŞI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂŢII VOL. 4 ORGANIZAŢII ŞI STATE CA ACTORI AI SECURITĂŢII


Securitate Naţională

POLITICI ŞI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂŢII VOL. 5 DESPRE ORIZONTALA ŞI VERTICALA SECURITĂŢII


PSIHOLOGIE GENERALĂ

Curs de lecţii la PSIHOLOGIE GENERALĂ Scopul cursului este altoirea culturii psihologice generale categoriilor de personal: comandanţi/subordonaţi, ofiţeri/soldaţi, militari/personal civil, bărbaţi/femei și catalizarea gîndirii militare. Avantajul cursului prezentat este, că permite atît acumularea cunoştinţelor teoretice, cît şi a abilitaţilor practice psiho-pedagogice.


Menegementul organizațional

BAZELE MANAGEMENTULUI Modul pentru învatamântul la distanta Drd.ec. Ana-Maria Grigore


Menegementul organizațional

MANAGEMENT – Lecţia 1 MANAGEMENT, MANAGERI şi PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ


Sociologia organizațiilor

Sociologia organizațiilor


Bazele psihologiei si pedagogiei militare

Suport de curs pentru studenții anului I


Medierea conflictelor

Suport de curs pentru studenții anului III


Logica

Curs de lecţii la LOGICĂ


Leadership

LIDERUL MILITAR ÎN ROMÂNIA


Politologie

Materiale metodologice instructiv-educative


Logica

Curs de lecţii la LOGICĂ CUPRINS TEMA 1. Obiectul şi importanţa logicii 1. Constituirea şi dezvoltarea logicii ca ştiinţă. Definiţia şi problematica logicii 2. Noţiunea despre formă logică 3. Corectitudinea logică. Valoarea de adevăr: adevărul şi falsitatea 4. Importanţa logicii şi raportul ei cu alte ştiinţe TEMA 2. Legile logicii 1. Caracterizare generală 2. Legile fundamentale ale logicii formale TEMA 3. Noţiunea – formă logică fundamentală 1. Definirea noţiunii. Noţiunea şi cuvîntul 2. Structura noţiunilor 3. Clasificarea noţiunilor 4. Raporturi între noţiuni TEMA 4. Operaţii logice cu noţiunile 1. Definiţia 2. Diviziunea 3. Clasificarea TEMA 5. Judecata – formă logică fundamentală 1. Caracteristica generală a propoziţiei 2. Clasificarea şi distribuirea judecăţilor atributive 3. Raporturile logice dintre propoziţiile categorice 4. Judecăţile compuse şi tipurile lor TEMA 6. Raţionamentul 1. Noţiune de raţionament. Tipuri de raţionamente 2. Raţionamente deductive imediate 3. Raţionamente deductive mediate. Silogismul categoric simplu 4. Regulile şi figurile silogismului categoric simplu TEMA 7. Tipuri de silogisme 1. Polisilogismul. Entimema. Soritul 2. Inferenţe cu propoziţii compuse TEMA 8. Raţionamentul inductiv 1. Caracterizare generală 2. Tipuri de raţionamente inductive 3. Inferenţe prin analogie 4. Metode de stabilire a validităţii inferenţelor nedeductive TEMA 9. Argumentarea 1. Caracterizare generală 2. Argumentele bazate pe structura realului 3. Demonstraţia şi combaterea TEMA 10. Ipoteza 1. Caracterizare generală 2. Etapele ipotezei.Confirmarea şi combaterea ipotezei 3. Corelaţia dintre ipoteză şi intuiţie BIBLIOGRAFIE


Securitate Naţională

SECURITATEA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC EUROPEAN


F I L O Z O F I E

F I L O Z O F I E NOTE DE CURS (PROBLEME PRACTICE)


Politologie

UNIUNEA EUROPEANĂ. CONSILIUL EUROPEI: PAS CU PAS (JALOANE ESENŢIALE. CRONOLOGIE)


Politologie

CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNDRUMAR METODICO - DIDACTIC


Politologie

„TERORISMUL INTERNAŢIONAL ÎN PRAGUL NOULUI MILENIU: ASPECTE JURIDICO -METOTOLOGICE”


Securitate Naţională

POLITICI ŞI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂŢII VOL. 1 POLITICILE CA GENERATOR DE SECURITATE


Securitate Naţională

POLITICI ŞI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂŢII SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE VOL. 2 RAPORTURILE DINTRE CONFLICTUALITATE ŞI SECURITATE


Securitate Naţională

SECURITATEA ŞI APĂRAREA SPAŢIULUI SUD-EST EUROPEAN, ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DE LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III Secţiunea 3 APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ


Securitate Naţională

SPAŢIUL SUD-EST EUROPEAN ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII Secţiunea 1: SECURITATE ŞI APĂRARE VOL. 1 Coordonator


Limba Franceză

DANS LA PEAU D’UN MILITAIRE ENTRAINEMENT AU STANAG CHISINAU 2012


Teoria statului și dreptului

Disciplina „Teoria statului şi dreptului” în calitate de curs de studiu universitar oferă studenţilor din cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” posibilitatea de a înţelege şi a fundamenta conceptele, categoriile, principiile şi noţiunile de bază ale dreptului, conţinutul, forma dreptului, esenţa dreptului, norma juridică, izvorul de drept, raportul juridic, tehnica de elaborare a actelor normative etc., precum şi doctrine şi teorii privind noţiunea statului şi puterii de stat, semnele specifice ale statului, esenţa, scopul, sarcinile şi funcţiile statului, mecanismul (aparatul) statului, forma de guvernămînt, orînduirii de stat, regimul de stat (politic), la fel şi democraţia de azi, statului de drept, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova.

ŞTIINŢE REALE

TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII AUTOMATIZATE A INFORMAŢIEI ECONOMICE

Sunt examinate noţiunile de bază folosite în domeniul tehnologiilor informaţionale, prncipiile sistemice de proiectare a TI, diverse tipuri ale procesului tehnologic de prelucrare automatizată a informaţiei economice: prelucrarea centralizată şi descentralizată, în regim de dialog al utilizatorului cu computerul, tenologii neformulariste, etc.


TEORIA GENERALĂ A FOLOSIRII MÂINII DE LUCRU,A DOBÂNZII ŞI A BANILOR.

John Maynard Keynes si-a făcut apariţia pe scena economiei politice intr-o vreme in care lumea se rotea conform legilor economice clasice. Adevăratele pietre de baza a procesului economic erau atunci Teoriile monetariste clasice, Legea lui Say si Teoriile clasice macroeconomice (care se învârteau in jurul banilor). Politicienii si mari gânditori economişti făceau apologia sistemului laissez-faire a lui Adam Smith, insa toate acestea aveau sa primească o lovitura mortala odată cu izbucnirea Marii Depresii. Rate astronomice ale şomajului (de 15-20%) persistau in întreaga lume. Marea Depresie a continuat sa se manifeste si dincolo de mijlocul anilor ’30 creând nemulţumire in rândul populaţiei afectate, dar si in sânul comunitatii de economişti. Mecanismele de reechilibrare ale Teoriei Cantitative a Banilor se manifestau din plin, dobânzile, preturile si salariile scădeau continuu dar şomajul rămânea la aceleaşi nivele astronomice. Dezastrul economic ce se manifesta deja in întreaga lume a semnalat incorectitudinea abordării clasice si a marcat începutul erei keynesiene.


ELEMENTE DE FIZICĂ MODERNĂ partea 1

Este un suport pentru abiturienţii Academiei Militare a Forţelor Armate care optează pentru specialitatea TRANSMISIUNI


ELEMENTE DE FIZICĂ MODERNĂ partea 2

Este un suport pentru abiturienţii Academiei Militare a Forţelor Armate care optează pentru specialitatea TRANSMISIUNI


ELEMENTE DE FIZICA MODERNA

 Cunoaşterea conceptelor referitor la natura luminii.  Expunerea metodelor de măsurare a vitezei luminii.

TEHNICA MILITARĂ

EXPLOATAREA ANVELOPELOR CONTEMPORANE

Prezenta broşură este destinat pentru acordarea ajutorului studenţilor Institutului militar la studierea obiectelor la catedra tehnică militară, unde sunt descrise construcţia şi principiul de funcţionarea a anvelopelor autocamioanelor din dotarea Forţelor Armate ale Republicii Moldova, particularităţile constructive a altor anvelope a autovehiculelor din alte state. Recomandările prezentului material trebuie să fie aplicate creator, luând în consideraţie situaţia reală şi condiţiile traficului rutier, precum metodele de întreţinere tehnică şi reparaţie (restaurare) a anvelopelor autocamioanelor, particularităţile utilizării diferitor anvelope în dependenţă de starea timpului şi starea vremii.


MENTENANTA TEHNICII MILITARE

suportul de curs este predistinat pentru pregătirea individuală a studenților anului 4, subofițerilor și ofițerilor din cadrul compartimentului logistic


BAZELE DE CONSTRUCȚIE A AUTOVEHICULELOR

Aceast suport de curs este în atenția studenților anilor 2, 3 și 4 pentru pregătirea individuală la Bazele de construcție a autovehiculelor.


Bazele de construcţie a autovehiculelor

Construcţia autovehiculelor


EXPLOATAREA AUTOVEHICULELOR MILITARE

Întreţinerea, păstrarea, reparaţia şi transportarea tehnicii


MENTENANŢA TEHNICII MILITARE

Mentenanţa tehnicii militare


CONSTRUCŢIA TEHNICII MILITARE 2

CONSTRUCŢIA TEHNICII MILITARE


CONSTRUCŢIA TEHNICII MILITARE 1

CONSTRUCŢIA TEHNICII MILITARE

SISTEME DE ARMAMENT

Curs de lectii la disiciplina SISTEME DE ARMAMENT DE INFANTERIE, specialitatea TRANSMISIUNI-ARTILERIE, anul 1

Suport de curs la disiciplina SISTEME DE ARMAMENT DE INFANTERIE, semestrul 1/2, specialitatea TRANSMISIUNI-ARTILERIE, destinat pentru desfăşurarea pregătirii individuale al studenţilor.


Curs de lecţii la disciplina INSTRUCŢIA TRAGERII la specialitatea INFANTERIE anul 4

Suport de curs la disicplina INSTRUCŢIA TRAGERII, semestrul 7 şi 8 pentru specialitatea INFANTERIE anul 4, destinat desfăşurării pregătirii individuale a studenţilor.


Curs de lecţii la disiciplina SISTEME DE ARMAMENT DE INFANTERIE 3-4 specialitatea INFANTERIE anul 2

Suport de curs la disiciplina Sisteme de armament, semestrul 3 şi 4, pentru studenţii specialitaţii INFANTERIE, destinat pentru desfăşurarea pregătirii individuale.


Curs de lectii disicplina INSTRUCTIA TRAGERII-2 specialitatea CARABINERI anul 3

Suport de curs INSTRUCTIA TRAGERII 2 specialitatea CARABINERI anul 3


Curs de lectii disicplina INSTRUCTIA TRAGERII-2 specialitatea GRANICERI anul 3

Curs de lectii la disciplina INSTRUCTIA TRAGERII -2 specialitatea GRANICERI anul 3


INSTRUCŢIUNE NOŢIUNI DE TEORIA PROBABILITĂŢII

Teoria probabilităţilor este acel capitol al matematicii care stabileşte reguli numerice (cantitative) prin aplicarea cărora trebuie să ne aşteptăm la cele mai bune rezultate. Teoria tragerii cercetează acele metode care permit să se formuleze reguli de tragere obţinute pe date furnizate de experienţă şi pe calcule matematice, toate bazate pe teoria probabilităţilor.

SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI APĂRARE

NOŢIUNI GENERALE DESPRE RĂZBOIUL PSIHOLOGIC

Prezenta broşură este elaborată la catedra tactică generală şi destinată pentru militarii Armatei Naţionale. La baza elaborării broşurii stau diferite materiale studiate ale armatelor moderne, de asemenea analiza ultimelor conflicte armate.


INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII Şl SECURITĂŢII OMENIRII, INFRACŢIUNILE DE RĂZBOI

2. Pentru prima dată faptele de natura genocidului au fost incluse în categoria crimelor îm- potriva umanităţii în Statutul Tribunalului Militar de la Niirnberg. Art. 6, lit. c) din acest Statut a incriminat asasinaîul, exterminarea, supunerea la sclavie, deportarea şi orice act inuman comis împotriva oricăror populaţii civile, înainte sau în timpul războiului, sau chiar persecuţiile pentru motive politice, rasiale sau religioase etc.


INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR PUBLICE Şl A SECURITAŢII DE STAT

Trădarea de Patrie, adicâ fapta săvârţită tntenţionat de un cetătean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii, invioiabilităţii teritoriale sau a securitâţii de stat şj a capacitâţil de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea dujmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat strâin, unei organizaţii străine sau reprezentanţilor lor, precum 5! acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmânoase împotriva Republidi Moldova, se pedepseşte cu închisoare de la 16 ia 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţâ. (2) Este liberat de răspundere penaîă cetâţeanul Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activitâţi duţmănoase impotriva Republkii Moîdova, dacâ el nu a săvârşît nici un fel de acţiuni penuu realizarea însărcinârii criminale primite 51 a declarat de bună voie autorităţilor despre legâtura sa cu serviciul de spionaj străin.


MANUAL DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR APLICABIL ÎN CONFLICTELE ARMATE


REGIMUL JURIDIC AL UZULUI DE ARMĂ ÎN CONTEXTUL LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI

Potrivit art.2, pct.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 , dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege . Ar fi de observat că, în temeiul art.2, paragraful 1 din Convenţie, amendată prin Protocoalele nr.3, 5 şi 8 şi completată prin Protocolul nr.2, moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea prevederilor paragrafului nr.2 în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: - pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei nelegale (lit.a); - pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deţinute (lit.b); - pentru a reprima, conform legii, tulburările violente


PERSPECTIVE ALE REFORMEI SECTORULUI DE SECURITATE

Asigurarea securitatii nationale a României reprezinta un proces continuu si complex, extins asupra unui spectru larg de domenii, relatii si interdependente, destinat promovarii intereselor si obiectivelor de securitate ale statului, societatii si cetateanului.


STRATEGIA ACŢIUNILOR RAPIDE

Această carte nu este o carte despre dimensiunea politică sau juridică a războaielor; este o lucrare de strategie, iar strategia se ocupă doar cu pregătirea şi ducerea războaielor. Noi nu dorim războiul - totdeauna l-am prevenit şi am încercat să ne rezolvăm problemele prin alte mijloace -, dar nici nu ne putem preface că nu-l luăm în seamă, că nu luăm în calcul legile lui aspre. Cele ce urmează nu sunt decât reflecţii în situaţii posibile, care nu trebuie să tulbure în nici un fel eforturile pe care le facem cu toţii pentru realizarea unor structuri de securitate durabile şi credibile în Europa. Teoreticianul militar trebuie să ţină seama de toate, uneori chiar şi de lucrurile aparent imposibile. Pentru că nu totdeauna... impossibillum nula obligatio est.

REGULAMENTE MILITARE

REGULAMENTUL COMUNICAŢIILOR RADIO ÎN ARMATA NAŢIONALĂ

Regulamentul comunicaţiilor radio în Armata Naţională a Republicii Moldova stabileşte: - regulile de organizare şi efectuare a legăturilor radio, precum şi modul de ducere a convorbirilor prin canale radio; - respectarea ordinei ducerii documentaţiei de bază pe serviciul operativ-tehnic la posturile radio (staţiile radio). Prevederile Regulamentului sînt obligatorii şi trebuie respectate strict de către toţi operatorii radio ai Armatei Naţionale


GENERALITĂŢI LA ASIGURAREA SIGURANŢEI TRANSPORTULUI AUTO

Indicaţiile metodice este destinată pentru acordarea ajutorului studenţilor la îndeplinirii lucrării de licenţă „Organizarea transportării încărcăturilor cu masă şi gabarit depăşit, încărcăturilor periculoase, şi a pasagerilor”. Această lucrare prevede perfecţionarea măsurilor, care asigură siguranţa transportării încărcăturilor şi a pasagerilor pe ruta indicată, perfecţionarea deprinderilor practice în sistemul actelor de permisie şi regulilor de transportare cu masă şi gabarit depăşit, a încărcăturilor periculoase şi a pasagerilor.


REGULAMENTUL GOSPODĂRIEI TRUPELOR AL ARMATEI NAŢIONALE

Misiunile de bază ale gospodăriei trupelor sînt asigurarea multilaterală şi neîntreruptă a pregătirii de luptă, menţinerea permanentă a capacităţii de luptă şi mobilizare a unităţilor şi marilor unităţi militare şi crearea condiţiilor pentru trecerea acestora de la starea de pace la cea de război.


INSTRUCŢIUNE REGULI DE TRAGERE

Pentru executarea tragerii asupra obiectivelor fixe şi asupra celor care apar, înălţătorul, punctul de ochire şi corectorul de derivă (la armamentul prevăzut cu corector de derivă) se stabilesc astfel încît să asigure trecerea traiectoriei medii prin centrul obiectivului


REGULAMENTUL SERVICIULUI STATELOR MAJORE ALE TRUPELOR DE CARABINIERI ALE M.A.I.


REGULAMENTUL SERVICIULUI DE LUPTĂ AL TRUPELOR DE CARABINIERI


REGULAMENTUL SERVICIULUI INTERIOR

Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate (în continuare - regulament) stabileşte drepturile şi obligaţiile generale ale militarilor şi relaţiile dintre ei, obligaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere din marile unităţi şi unităţile militare ale Forţelor Armate


REGULAMENTUL DISCIPLINEI MILITARE

Regulamentul disciplinei militare determină esenţa disciplinei militare, stabileşte obligaţiile militarilor de menţinere şi respectare a acesteia, tipurile de stimulări şi de sancţiuni disciplinare, drepturile comandanţilor (şefilor) de a le aplica, precum şi modul de depunere şi de examinare a propunerilor, a cererilor şi a reclamaţiilor înaintate de militari


REGULAMENTUL SERVICIULUI DE GARNIZOANĂ ŞI SERVICIULUI DE GARDĂ

Prezentul regulament stabileşte destinaţia, modul de organizare şi executare a serviciului de garnizoană şi a serviciului de gardă, drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere ale garnizoanei şi ale militarilor care execută aceste servicii, precum şi reglementează desfăşurarea activităţilor din garnizoană cu participarea trupelor

PREGĂTIREA FIZICĂ ŞI SPORT

MILITARY ART

LIMBI STRĂINE

TERMINOLOGIE MILITARĂ – CULEGERE DE LECŢII – LIMBA RUSĂ

Culegerea de lecţii se adresează studenţilor care studiază limba rusă, ca un mijloc eficient de însuşire practică a terminologiei militare ruse.


CURS PRACTIC DE LIMBĂ ENGLEZĂ – VERBUL –

Verbul constituie coloana vertebrală a unei limbi. Cartea „Curs practic de limbă engleză – verbul” (cu exerciţii şi cheie) cuprinde o parte teoretică – prezentarea clară şi sistematică a modurilor

COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

SISTEMUL DE TRANSMISIUNI DE CAMPANIE AL ARMATEI NAŢIONALE

Sistemul de transmisiuni de campanie al Armatei Naţionale componentele lui de bază, posibilităţile şi tendinţele de dezvoltare, asigurarea securităţii informaţiei transmise prin sistemul de comunicaţii şi informaţional, structura şi funcţionarea acestuia în situaţii de criză, la fel şi sarcinile efectivului centrului de transmisiuni al punctului de comandă privitor la transmiterea în trupe a documentelor şi trecerea informaţiei.


Managementul mijloacelor de comunicații

Acest manual a fost elaborat drept suport de curs la disciplina „Managementul mijloacelor de comunicaţii”. Este o publicaţie pentru uz de serviciu care nu conţine informaţii restricţionate destinată în special studenților militari specialitatea ”Transmisiuni”. Materialul poate fi multiplicat integral sau parţial.


Staţii radio moderne

Acest manual a fost elaborat drept suport de curs la disciplina „Comunicaţii radio” tema "Staţii radio moderne". Este o publicaţie nesecretă care nu conţine informaţii restricţionate. Materialul poate fi multiplicat integral sau parţial.


Aplicaţia EXCEL 2003

Suportul de curs este constituit din patru capitole unde sunt descrise funcţii şi comenzi necesare pentru lucrul în aplicaţia Excel, sunt date explicaţii cum se lucrează cu funcţii şi exemple la aceste funcţii, sunt incluse desene, diferite casete de dialog, butoane de utilizare a comenzilor.


Aplicaţia AutoCAD

În cadrul aceastui suport de curs este realizată o legătură dintre comenzile din aplicaţia AutoCad şi regulile desenului tehnic. Suportul de curs este constituit din trei capitole unde sunt descrise comenzile necesare, sunt date explicaţii la comenzi, sunt incluse desene, diferite casete de dialog, butoane de utilizare a comenzilor. Sunt descrise exemple concrete.


INFRASTRUCTURA CU CHEI PUBLICE (PKI)

Acest manual a fost elaborat drept suport de curs la disciplina „Sisteme informaţionale”. Este o publicaţie nesecretă care nu conţine informaţii restricţionate. Materialul poate fi multiplicat integral sau parţial.


STAŢIA RADIO PORTATIVĂ RF-5800H-MP. MANUAL DE UTILIZARE (OPERARE)

Acest manual prezintă utilizatorului staţiei radio portative RF-5800H-MP instrucţiuni de utilizare şi informaţiile tehnice necesare nivelelor 1-2 de mentenanţă (întreţinere).


GHIDUL PROCEDURILOR DE DUCERE A CONVORBIRILOR RADIO ÎN MEDIUL STANDARDIZAT NATO

Acest ghid a fost elaborat cu scopul de a stabili procedurile de bază folosite în comunicaţiile radiotelefonice. „Ghidul procedurilor de ducere a convorbirilor radio în mediul standardizat NATO" este o publicaţie nesecretă, elaborată în conformitate cu documentul NATO – ACP–125(E), ediţia 1 august 1987. Suportul didactic conţine informaţii militare şi este distribuit doar pentru uz intern. Materialul poate fi multiplicat integral sau parţial.


CREAREA PAGINEI WEB

În sensul strict al cuvîntului, termenul „Internet” desemnează totalitatea calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare ce comunică între ele printr-un anumit protocol, numit TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), iar într-un sens mai larg, cuvîntului Internet i se pot asocia, fără îndoială, alte două cuvinte: fenomen social (începînd din 1990, în fiecare an numărul calculatoarelor legate de reţea s-a dublat).


Sisteme informaționale - 1

Acest manual a fost elaborat drept suport de curs la disciplina „Sisteme informaționale -1". Este o publicaţie nesecretă care nu conţine informaţii restricţionate. Este destinat în special studenților militari specialitatea ”Transmisiuni”. Materialul poate fi multiplicat integral sau parţial.

ARTĂ MILITARĂ

METODICA PREGĂTIRII ŞI DESFĂŞURĂRII APLICAŢIILOR TACTICE

Prezenta broşură are ca scop de a centraliza şi stabili noi formele şi metodele de pregătire a comandamentelor şi trupelor conchise în urma analizei bibliografiei de specialitate, urmând să satisfacă cerinţele de instruire a trupelor după standarte actuale, specifice unei armate moderne.


Manualul de lupta a companiei de infanterie

Prezentul manual este destinat comandanţilor de toate nivelele, personalului didactic din cadrul Institutului Militar al Forţelor Armate, precum şi catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior de stat ca material didactic şi pentru îndrumare la organizarea şedinţelor la pregătirea tactică. În „Manualul de luptă a companiei de infanterie” sunt expuse principiile de bază privind pregătirea şi ducerea luptei de arme întrunite de către compania infanterie, accentul fiind pus pe pregătirea individuală şi psihologică a militarilor şi comandanţilor, implementării cunoştinţelor şi deprinderilor ferme la organizarea şedinţelor la pregătirea tactică.


CONSIDERAŢII PRIVIND LUPTA ARMATA ÎN MEDIUL URBAN

Prezenta broşură este elaborată la catedra Artă militară şi destinată pentru militarii Armatei Naţionale. La baza elaborării broşurii stau diferite materiale studiate ale armatelor moderne, de asemenea analiza ultimelor conflicte armate.


ARTA MILITARĂ DE-A LUNGUL MILENIILOR, volumul I.

În cartea "Arta militară de-a lungul mileniilor" este descrisă evoluţia celor trei componente ale artei militare pe parcusul istoriei. Este destinată studenţilor Academiei Militare pentru desfăşurarea cursurilor la disciplina " Istoria artei militare".


RĂZBOIUL VIITORULUI,VIITORUL RĂZBOIULUI

În carte sunt descrise problemele viitorului război. Cartea este destinată studenţilor şi cursanţilor Academiei.


MANAGEMENT ŞI ACTIVITĂŢI DE STAT MAJOR

Prezenta broşură este elaborată la catedra Artă militară şi este destinată pentru cursurile avansate de ofiţeri inferiori şi cursurile de stat major la disciplina „Planificarea acţiunilor militare”.


DOCTRINĂ ŞI STRATEGIE MILITARĂ - BIBLIOGRAFIE ŞI WEBGRAFIE


PRINCIPII ALE RĂZBOIULUI ŞI LUPTEI ARMATE - REALITĂŢI ŞI TENDINŢE

Legile şi principiile războiului şi ale luptei armate sunt, deopotrivă, repere importante în investigarea şi înţelegerea acestui fenomen şi, componente ale structurii de rezistenţă în alternanţa război-pace, în continuum-ul acţiune reacţie a societăţii omeneşti în situaţii-limită în toate epocile.


CERINŢE LOGISTICE PENTRU ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR VECTORIALE

 informaţii geografice native: forme de relief, reţea hidrografică, drumuri;  poziţiile precise şi denumirile obiectivelor din zonă (străzi; clădiri; întreprinderi; reţele de apă; electricitate; telefonie sau gaze);  informaţii descriptive ale obiectelor urmărite (după destinaţia hărţii vectoriale).


ÎNDREPTAR PRIVIND INSTRUCŢIA FOCULUI

Îndreptarul e destinat: ofiţerilor, plutonierilor, sergenţilor, elevilor colegiului militar pentru însuşirea şi pregătirea şedinţelor desfăşurate cu efectivul subunităţilor privind instrucţia focului.


MANUALUL DE LUPTĂ AL BATALIONULUI GENIU

Manualul de luptă al batalionului geniu reprezintă un ghid pentru comandantul batalionului geniu, ofiţerii de geniu din statele majore şi comandanţii marilor unităţi, cărora batalionul geniu şi compania geniu le asigură sprijinul genistic, asigurând, în acest sens, prevederi adecvate privând pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare specifice armei geniu. Manualul poate fi folosit de către ofiţerii de geniu care urmează cursuri de perfecţionare, precum şi pentru întocmirea aplicaţiilor şi elaborarea documentelor de conducere.


MANUALUL PENTRU LUPTĂ AL SUBUNITĂŢILOR DE PROTECŢIE CHIMICĂ EŞALON COMPANIE

Manualul pentru luptă al subunităţilor de protecţie chimică eşalon companie reprezintă un ghid pentru comandanţii companiilor din structurile de apărare NBC dar şi pentru militarii care încadrează aceste subunităţi, oferind cele mai noi informaţii privind gestionarea situaţiilor NBC şi menţinerea capabilităţilor de luptă ale trupelor pentru îndeplinirea misiunilor.


MANUALUL PENTRU LUPTĂ AL SUBUNITĂŢILOR DE PROTECŢIE CHIMICĂ.GRUPA .

Ca obiectiv de parteneriat, apărarea NBC impune ca toate structurile din Forţele Întrunite să dispună de o protecţie minimă şi de pregătirea necesară acţiunii şi supravieţuirii în condiţii/medii NBC, consecinţă a efectelor unui atac NBC sau emisiilor altele decât atacul.


SOLDATUL ÎN LUPTĂ

Materialul didactic este destinat pentru corpul de profesori şi efectivul studenţilor, ofiţerilor subunităţilor şi unităţilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova.


PLUTONUL INFANTERIE MOTORIZATĂ ÎN STAŢIONARE ŞI ÎN SIGURANŢA STAŢIONĂRII

În prezentul material didactic sînt reflectate noţiunile de bază privind modul de amplasare a plutonului de infanterie motorizată în staţionare şi siguranţa lui. Materialul didactic este elaborat în corespundere cu cerinţele regulamentului de luptă a trupelor de uscat, programei de învăţămînt la disciplina “Tactica Generală”. Prezentul material didactic este destinat pentru acordarea ajutorului studenţilor institutului militar la studierea temei “Plutonul de infanterie motorizată în staţionare şi siguranţa staţionării”.


PLUTONUL INFANTERIE MOTORIZATĂ ÎN OFENSIVĂ

În prezentul material didactic sînt reflectate noţiunile de bază privind modul de întrebuinţare a plutonului de infanterie motorizată în lupta de ofensivă. Materialul didactic de faţă este elaborat în conformitate cu cerinţele Regulamentului de luptă a trupelor de uscat, programului de învăţămînt la disciplina “Tactică Generală”. Prezentul material didactic este destinat pentru acordarea ajutorului studenţilor Institutului militar la studierea temei “Plutonul de infanterie motorizată în ofensivă”.


Manualul de luptă a plutonului de infanterie

Prezentul manual este destinat comandanţilor de toate nivelele, personalului didactic din cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate, precum şi catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior de stat ca material didactic şi pentru îndrumare la organizarea şedinţelor la pregătirea tactică. În „Manualul de luptă a plutonului de infanterie” sunt expuse principiile de bază privind pregătirea şi ducerea luptei de arme întrunite de către plutonul infanterie motorizată, accentul fiind pus pe pregătirea individuală şi psihologică a militarilor şi comandanţilor, implementării cunoştinţelor şi deprinderilor ferme la organizarea şedinţelor la pregătirea tactică.

ARTILERIE

Fisa disciplinei Arta comunicatiilor militare 1


curricula VASA


curricula TOPO


curricula TCFA4


curricula TCFA3


curricula TCFA2


curricula TCFA1


curricula tactica artilerie


curricula EAM2


curricula EAM1


curricula CESA2


curricula CESA1


aparate de artilerie


curricula Topogeodezie 2


curricula topogeodezie 1


Fisa disciplinei Arta comunicatiilor miitare 1

Fisa disciplinei Arta comunicatiilor militare


curs de lectii tcfa anul 4


curs de lectii tcfa


manualul companiei de infanterie


artilerie in sprijinul brigazii


perioada ofensiva


misiuni aparare


manualul de lupta divizion


schema sigurantei nemijlocite


scheme baterii


manualul brigazii mecanizate


ALMA curs


curricula masurari in teren


curricula alsa2


Curs de lecţii la Topografia militară

Lucrarea dată este destinată pentru a servi ca suport de studii la disciplina Topografia militară pentru plutoanele de studenţi ai Academiei militare la specialităţile: infanterie şi transmisiuni.


Curs de lecţii la Elemente de artă militară - 1

Cursul de lecţii la elemente de artă militară este destinat studenţilor anului I. Cursul de lecţii a fost elaborat pe baza regulamentelor de luptă, manualului de instrucţie al artileristului, manualului bateriei, cuprinzând întreg materialul didactic predat la disciplina „Elemente de artă militară”.


Curs de lecţii la TCFA anul IV

Cursul de lecţii la TCFA este destinat studenţilor artilerişti ai anului IV. Cursul de lecţii a fost elaborat pe baza regulamentelor de luptă, regulelor de tragere şi conducere a focului artileriei, teoria tragerielor şi cursului de pregătire de artilerie, cuprinzând întreg materialul didactic predat la disciplina „Tragerea şi conducerea focului de artilerie”.


Curs de lecţii la tactica specială a artileriei anul IV semestrul VIII

Cursul de lecţii la tactica specială a artileriei este destinat studenţilor artilerişti din anul IV Cursul de lecţii a fost elaborat pe baza regulamentelor de luptă, manualului de instrucţie al artileristului, manualului bateriei, cuprinzând întreg materialul didactic predat la disciplina „Tactica specială”.


Curs de lecţii la tactica specială a artileriei anul IV semestrul VII

cursul de lecţii la tactica specială a artileriei este destinat studenţilor artilerişti din anul IV. Cursul de lecţii a fost elaborat pe baza regulamentelor de luptă, manualului de instrucţie al artileristului, manualului bateriei, cuprinzând întreg materialul didactic predat la disciplina „Tactica specială”.


MANUALUL PENTRU LUPTĂ AL DIVIZIONULUI DE ARTILERIE

Misiunea artileriei terestre este de a distruge, neutraliza, hărţui şi interzice acţiunile inamicului şi a asigura integrarea sprijinului prin foc în cadrul operaţiei.


MANUALUL ÎNTREBUINŢĂRII ARTILERIEI BRIGĂZII MECANIZATE ÎN LUPTĂ

Rolul, misiunile şi principiile de întrebuinţare în luptă a artileriei brigăzii mecanizate


RĂZBOIUL ASIMETRIC ŞI NOUA FIZIONOMIE A CONFLICTUALITĂŢII ARMATE

Într-o formă sau alta, aproape toate războaiele din lume au fost asimetrice sau au avut etape profund asimetrice. Asimetria a fost, din toate timpurile, căutată şi chiar cultivată. Întreaga lucrare „Arta războiului” a lui Sun Tzî şi „Arthashastra” indianului Kautylia nu sunt altceva decât pledoarii coerente şi convingătoare de aplicare a unei filosofii a principiilor sau, mai exact, a realităţilor asimetriei în confruntările dintre diferite entităţi.


LUCRARE DE CURS - SISTEMUL, FORMELE ŞI METODELE DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII PROFESIONALE PENTRU OFIŢERII DE ARTILERIE

Pe parcursul perioadelor de tranziţie, problema cea mai dificilă pentru reuşita unei organizaţii o constituie propria ei schimbare. Politica de schimbare este un proces complex de ajustare culturală, aflat în strânsă legătură cu mediul socioeconomic, politic, educativ, cultural, legislativ, tradiţional, fiecare dintre acestea fiind, la rândul lor, într-o permanentă modificare. Pentru a avea succes, schimbarea structurii organizaţiei ar trebui să acorde prioritate schimbării metodelor şi procedurilor manageriale şi nu schimbării mijloacelor tehnologice. Pentru a realiza aceste schimbări este nevoie, în primul rând, de un management performant al resurselor umane.


TRAGEREA DIN ARUNCĂTORUL DE BOMBE 82 mm md. 1977

Materialul expus în lucrare cuprinde descrierea aruncătorului calibrul 82 mm md 1977 şi muniţiei, pregătirea tragerii din aruncătoare, conducerea cu focul plutonului (bateriei) de aruncătoare în sprijinul subunităţilor de arme întrunite şi lovirea obiectivelor din poziţii de tragere acoperite şi semiacoperite. Se recomandă studenţilor Institutului Militar, precum şi comandanţilor de plutoane (baterii) ai subunităţilor înzestrate cu aruncătorul de bombe calibrul 82 mm.


TUNUL ANTITANC CALIBRU 100 mm MT-12 (Material didactic)

În acest material didactic este prezentată construcţia şi funcţionarea mecanismelor tunului antitanc calibrul 100 mm MT-12 Materialul didactic este destinat pentru acordarea ajutorului studenţilor la studierea temei „Construcţia generală a tunului antitanc cal. 100 mm MT-12”.


APARATELE DE CERCETARE ALE SUBUNITĂŢILOR DE ARTILERIE ( PARTEA I )

Aparatele de cercetare ale subunităţilor de artilerie cuprind datele necesare cunoaşterii lucrului cu aparatele de cercetare de artilerie şi pregătirii de specialitate a cercetaşilor observatori.


Curs de lecţii la Elemente de artă militară - 2

Cursul de lecţii a fost elaborat pe baza regulamentelor de luptă, regulelor de tragere şi conducere a focului artileriei, teoria tragerielor şi cursului de pregătire de artilerie, cuprinzând întreg materialul didactic predat la disciplina „Elemente de artă militară - 2”


Curs de lecţii la Elemente de artă militară - 3

Cursul de lecţii a fost elaborat pe baza regulamentelor de luptă, regulelor de tragere şi conducere a focului artileriei, teoria tragerielor şi cursului de pregătire de artilerie, cuprinzând întreg materialul didactic predat la disciplina „Elemente de artă militară - 3”


curricule


php

php


Teoria Administrației Publice I

Teoria Administrației Publice


pr cleopa


fffff

dffddf


Sociologia organizațiilor

SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR SUPORT DE CURS


Curs de lecţii la Topografie şi topogeodezie militară-1

Cursul de lecţii la "Topografia şi topogeodezia militară - 1" este destinat studenţilor artilerişti din anul I. Acest curs cuprinde întreg materialul predat la lecţii.


Istoria Armatei Naționale

OFIŢERI AI ARMATEI NAŢIONALE - CAVALERI AI ORDINULUI „ŞTEFAN cel MARE”


Metodica instruirii echipelor de servanţi şi închegarea plutoanelor de tragere

Materialul didactic „Metodica instruirii echipelor de servanţi şi închegarea plutoanelor de tragere privind activitatea de luptă la materialul de artilerie din doare” este destinat pentru comandanţii de baterii, plutoane şi echipe de servanţi care conduc nemijlocit pregătirea de specialitate, precum şi pentru acordarea ajutorului studenţilor la exersarea funcţiilor de comandant baterie (pluton) de tragere.


Probleme ce se pot rezolva pe hartă la cabinet

Cursul este destinat pentru acordarea ajutorului studenţilor la studierea mai profundă a problemelor ce se pot rezolva pe hartă la cabinet.


Curs de lecţii la Sisteme de armament de artilerie 1 - 3

Cursul de lecţii la Sisteme de armament de artilerie este destinat studenţilor artilerişti care studiază prezenta disciplină. În acest curs este cuprins întreg materialul predat la lecţii.


Pregătirea fizică şi sport


MANUALUL PENTRU LUPTĂ AL PIESEI ŞI PLUTONULUI DE ARTILERIE

Misiunea artileriei terestre este de a distruge, neutraliza, nimici, hărţui, interzice ori obstrucţiona (suppress) inamicul prin trageri cu artileria ghintuită, reactivă şi rachetele şi de a integra acţiunile tuturor mijloacelor de sprijin prin foc în vederea îndeplinirii misiunii de către unităţile de arme întrunite.

ALTELE

MANAGAMENT ŞI ACTIVITĂŢI DE STAT MAJOR (BATALION,COMPANIE)

Prezenta broşură este elaborată la catedra tactică generală şi este destinată pentru cursurile avansate de ofiţeri inferiori şi cursurile de stat major la disciplina „Planificarea acţiunilor militare”.


COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ

În limbajul de toate zilele, folosirea cuvântului comunicare nu se loveşte de probleme speciale. Majoritatea vorbitorilor se gândesc la “a aduce la cunoştinţă“ sau la “a informa“. Faptul este evidenţiat de orice dicţionar explicativ unde, în general, sunt menţionate trei semnificaţii, parţial suprapuse, ale cuvântului comunicare: - înştiinţare, aducere la cunoştinţă; - contacte verbale în interiorul unui grup sau colectiv; - prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei sau relaţii spirituale.


REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII DE INTELLIGENCE

Scopul prezentei lucrări este de a examina implicaţiile strategice ale războiului (conflictului militar) ruso-georgian din 2008 asupra securităţii spaţiului euroatlantic dintr-o perspectivă specifică domeniului intelligence, îndeosebi al analizei strategice.


NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE STUDIES

NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE STUDIES FACULTY: Department of International Relations and European Integration SPECIALIZATION: Security and Diplomacy


ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

BIBLIOGRAFIE ,ANALIZA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR


CONFLICTE ASIMETRICE. CERINŢE OPERAŢIONALE PRIVIND STRUCTURA ARMATEI ROMÂNIEI

„Asimetria este la fel de veche ca şi războiul. Întotdeauna între adversari au existat diferenţieri care i-au plasat, atât pe unii, cât şi pe ceilalţi, în poziţii avantajoase sau dezavantajoase, decizând rezultatul bătăliilor/războiului/conflictului. La nivel strategic, aceste diferenţieri au condus la ceea ce numim şi astăzi asimetrie strategică“2. Toate acestea sunt, desigur, relative.


TRANSNISTRIA EVOLUŢIA UNUI CONFLICT ÎNGHEŢAT ŞI PERSPECTIVE DE SOLUŢIONARE

Destrămarea URSS a plasat metropola fostului imperiu sovietic într-o poziţie defensivă faţă de graniţele sale. Pe rând, fostele republici sovietice şi-au declarat independenţa, teritoriile respective şi eventualele beneficii strategice pe care acestea le furnizau Moscovei trecând în jurisdicţia capitalelor noilor state independente.


PRINCIPII ALE RĂZBOIULUI ŞI LUPTEI ARMATE - REALITĂŢI ŞI TENDINŢE - General de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva

Principiile războiului şi cele ale luptei armate materializează aceste legi, sunt direcţii de organizare şi desfăşurare a acţiunii militare, funcţii şi efecte ale gândirii proiective, ale capacităţii de a organiza o acţiune în viitor. Ele nu sunt imuabile, chiar dacă au durată, perenitate şi stabilitate. Principiile războiului se situează undeva, pe falia dintre politic şi militar, dintre decizia politică şi strategia punerii ei în aplicare şi se modelează după exigenţe şi realităţi. Legile sunt date o dată pentru totdeauna. Principiile sunt flexibile, perfectibile. Ele se situează la graniţa dintre obiectiv şi subiectiv, dintre teorie şi practică, sun, deci, elemente de substanţă ale artei militare.


RĂZBOIUL ASIMETRIC ŞI NOUA FIZIONOMIE A CONFLICTUALITĂŢII ARMATE

Războiul este doar un mijloc. Şi nu unul dintre cele mai eficiente, deşi este şi va fi mereu unul dintre cele mai teribile. Şi aceasta nu pentru că, din păcate, violenţa pare calea cea mai simplă, cea mai directă şi cea mai eficientă de a obţine rapid ceea ce doreşti. Cu condiţia să fii mai puternic decât cel pe care-l ataci, să coalizezi în jurul tău pe toţi cei care sunt sau pot fi prietenii tăi şi duşmanii sau neprietenii celui pe care vrei să-l ataci. Iar pentru ca respectivul atac să fie sau să pară cât mai legitim, adversarul trebuie satanizat, transformat, cu ajutorul mediei şi cu multe alte „ajutoare” posibile, în inamicul public numărul unu al întregii omenirii, în pericolul cel mai grav care ameninţă întreaga lume etc. În acest sens, trebuie să


ORGANIZAŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE

Societatea informaţională în care omenirea se încadrează ireversibil este definită ca o societate a cunoaşterii şi, în acelaşi timp, ca o societate a organizaţiilor (Drucker, 1992). Organizaţiile bazate pe cunoaştere sunt actorii colectivi inteligenţi ai societăţii informaţionale şi au un rol determinant în afirmarea acesteia ca societate a cunoaşterii ; aparţinând realităţii contemporane atât în calitatea lor de mediu de activitate profesională şi managerială, cât şi în cea de obiect de cercetare ştiinţifică şi de proiect strategic, ele marchează convergenţa între două fenomene definitorii pentru natura umană - cel al cunoaşterii şi cel al organizării - într-o construcţie socială emblematică pentru ideile de competenţă colectivă, acţiune inteligentă şi performanţă durabilă. Întemeierea pe cunoaştere înseamnă, pentru organizaţii, atingerea stadiului deplinei maturităţi, concordant cu esenţa societăţii informaţionale căreia îi aparţin. În funcţionarea unor asemenea organizaţii, determinante sunt procesele desemnate generic prin sintagma celor ”3 I”, respectiv inovare (crearea de cunoştinţe noi), învăţare (asimilarea de cunoştinţe noi) şi interactivitate partenerială referitoare la cunoaştere.


CULTURISM

Antrenamentul cu greutăţi este în măsură să producă schimbări profunde în organismul uman. Este deci foarte important să reuşim să evaluăm şi să controlăm efectele, astfel încât antrenamentul să se dea rezultatele vizate.


LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA POLIŢIE

Legea Republicii Moldova cu privire la politie determina locul, rolul si principiile de activitate ale politiei in sistemul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, stabileste sarcinile principale, atributiile, drepturile, responsabilitatea politiei, precum si modul de supraveghere asupra activitatii ei.


DOCTRINA PENTRU SPRIJINUL LOGISTIC AL OPERAŢIILOR ÎNTRUNITE

Doctrina defineşte principiile logisticii privind sprijinul operaţiilor întrunite, stabileşte responsabilităţile comandamentelor operaţionale şi ale celorlalte structuri participante la operaţiile întrunite, precum şi modul de planificare, organizare şi desfăşurare a sprijinului logistic şi prezintă principiile generale privind comanda, controlul şi relaţionările de comandă ale logisticii pe timpul operaţiilor întrunite.


CODUL PENAL CARTIER JURIDIC COMENTAT Sl ADNOTAT

Schimbările ce ţin de ideea de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană impun aducerea legislaţiei naţioaale în concordanţă cu standardele europene, modificările din dreptul internaţional penai, justiţia penală internaţională.


CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL RM

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL


CODUL PENAL REPUBLICII MOLDOVA

N 985-XV din 18.04.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova N 128-129 din 13.09.2002


CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA


CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA COMENTARIU

Alexei Barbăneagră, doctor în drept, conferenţiar Se spune, pe bună dreptate, că dreptul penal se modifică o dată cu timpurile în care ia naştere. În baza lui "se poate reconstitui sistemul de valori şi de civilizaţie, caracteristic societăţii care a emanat dreptul penal. El reflectă întotdeauna atât cultura perioadei în care este creat Codul penal, cât şi cultura poporului care l-a elaborat. Mai mult chiar, Codul penal este o parte a culturii. Din el se poate înţelege condiţia morală a societăţii, sistemul de valori pe care este edificat statul. Se mai poate observa şi locul pe care-l ocupă omul în stat şi drepturile ce i se cuvin, precum şi locul pe care-l ocupă puterea"1.


ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII MANIFESTAŢIILOR ÎN MASĂ


MANUAL DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR APLICABIL ÎN CONFLICTELE ARMATE(TRUPELE INTERNE) ALE MAI

Trupele de carabinieri (trupele interne) sînt destinate să asigure, împreună cu poliţia sau independent, ordinea publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii.


REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII DE INTELLIGENCE

Provocări la adresa analizei strategice. Studiu de caz: Implicaţiile războiului ruso-georgian asupra echilibrului de putere în Eurasia

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ